Outsourcing

posted on 07 Aug 2012 21:24 by ashmore

Outsourcing

การจัดการจากแหล่งภายนอกเป็นการมอบหมายงานที่เฉพาะเจาะจงให้บุคคลที่สาม ที่มีเวลาเพียงพอพร้อมข้อตกลงเรื่องค่าบริการ และคุณภาพ

เช่น งานเกี่ยวกับร้ายอาหาร ความปลอดภัย การประมวลผล ข้อมูลระบบเครือข่าย เงินเดือนพนักงาน โลจิสติกส์

*ถ้างานใดไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สร้างรายได้ หรือสร้างรายได้ สร้างโอกาสและการเติบโตให้กับบริษัทและพนักงาน ไม่สามารถลดค่าใช้จ่าย 20-30 เปอร์เซ็นต์ ใน 2-3 ปี แสดงว่าพร้อมแล้วที่จะใช้การจัดการจากภายนอก

เริ่มจากไหน

1.ทำการวิเคราะห์ว่า Outsource จะทำหน้าที่ใดได้บ้าง และงานใดสามารถจะทำให้ดีกว่าเดิมได้

2.บริษัทอาจกำหนดต้นทุนแต่ละกิจกรรมแล้วประเมินว่า Outsource จะทำได้เร็วกว่าหรือค่าใช้จ่ายต่ำกว่าหรือไม่

3.งานที่ใช้ Outsource ส่วนใหญ่จะๆไม่เป็นงานที่เป็น ศูนย์กำลัง แต่ต้องเป็น งานด้านค่าใช้จ่าย

4.ฝ่ายบริหาร อาจดูความพึงพอใจจากการให้บริการทั้งภายในและภายนอกและค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

ใครจะเป็นผู้ประเมิน

-ใครก็ตามที่รู้เกี่ยวกับงาน

-ถามจากบริษัทจัดการจากแหล่งภายนอก

-บริษัทที่ปรึกษาอีกบริษัทหนึ่งประเมิน

-ท่านประเมินเอง อาจให้ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการทั่วไป

ความเสี่ยงของ Outsource

ไม่เคยใช้ กลยุทธ์ธุรกิจ ความสามารถหลักของธุรกิจ

ใช้อย่างรัดกุม ภาษี ตรวจสอบ กฎหมาย พนักงานด้านไอที

ใช้ภายใต้ระดับการบริการ  Help Desk ศูนย์บริการ ศูนย์ข้อมูล โลจิสติก

ความเสี่ยงต่ำ อำนวยความสะดวก บริการเครือข่ายการดำเนินงาน

รักษาความปลอดภัย บริการ้านอาหารพนักงาน

พนักงานพารท์ทาม เงินเดือน บริหารจัดหาวุสดุหรือวัตถุดิบ

 

 ทรัพยากรระบบไอซีที

Hardware

-Input Unit

-Processing Unit

-Main memory Unit

-Auxiliary Unit

-Output Unit

 

Software

-System Software (OS,compieler,Utility)

-Application Software

 

Data

-Database

-Knowledge bases

คุณสมบัติ Completeness,Reliability,Update,Timely

 

Data Communication System

คุณลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร

รู้ขั้นตอนเกี่ยวกับงานและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

มีทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี

ช่างสังเกต เรียนรู้ไว ความจำดี

ซื่อตรง กล้าพูดในสิ่งที่ถูก

ความคิดสุขุม รอบคอบ มีศิลปะ เทคนิคในการพูดจูงใจ

มีความคิดริเริ่ม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

แยกแยะจัดระเบียบข่าวสารได้

 

People Ware

-End User

-ICT Development Team

-กลุ่มผู้ปฎิบัติงานไอซีที

-กลุ่มผู้ค้าคอมและเน็ตเวิค

-กลุ่มผู้บริหารระบบไอซีที

-ผู้อำนวยการศูนย์ไอซีที

 

Procedure

การจัดการข้อมูล

การจัดการตัวแบบ

การจัดการความรู้

การติดต่อกับผู้ใช้

Comment

Comment:

Tweet

Favourites

Code Here.