ฐานข้อมูล + ICT

posted on 07 Aug 2012 21:29 by ashmore

ฐานข้อมูล – แฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมากกว่าสอง

คุณสมบัติ – การนิยามข้อมูล, การใช้ข้อมูล, การควบคุมข้อมูล

ความสำคัญของระบบDB

-           ลดการเก็บข้อมูลที่ซับซ้อน

-           รักษาความถูกต้องของข้อมูล

-           ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้อย่างสะดวก

-           ใช้ข้อมูลร่วมกันได้

-           มีความเป็นอิสระของข้อมูล

-           สามารถขยายงานได้ง่าย

-           ข้อมูลสามารถบูรณะกลับมาปกติได้เร็วและมีมาตรฐาน

องค์ประกอบของระบบDB มี

-           ข้อมูล

-           HW

-           SW

-           บุคลากร DBAมีหน้าที่ออกแบบDB, พัฒนาระบบ, ควบคุมความปลอดภัย, บำรุงรักษา, ปรับปรุง

ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) เป็นโปรแกรมที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับDB เพื่อจัดการและควบคุม องค์ประกอบที่สำคัญ มี การควบคุมดูแล, วางแผนและสร้างแบบจำลอง, เทคโนโลยีฐานข้อมูลและการบริหาร, ผู้ใช้

การทำงานภายในของDBMS ประกอบด้วย

-           ตัวจัดการDB

-           ตัวประมวลผลข้อคำถาม

-           ตัวแปลภาษาจัดดำเนินการข้อมูลล่วงหน้า

-           ตัวแปลภาษานิยามข้อมูลล่วงหน้า

-           รหัสจุดหมายของโปรแกรมแอปพลิเคชั่น

หน้าที่ของDBMS

-           แปลงคำสั่ง

-           นำคำสั่งไปใช้

-           ป้องกันความเสียหาย

-           รักษาความถูกต้องของข้อมูล

-           เก็บรายละเอียดต่างๆภายในDB

-           ควบคุมให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการDBที่ดี

-           กำหนดรูปแบบชัดเจน

-           รูปแบบเป็นมาตรฐานต่ออนาคต

-           ต้องมีการวางแผนการบริหารระบบเครือข่ายและเน้นความปลอดภัย

-           จัดลำดับขั้นของการเข้าถึงข้อมูล

-           สะดวกในการเข้าถึงและสำรองข้อมูลได้

-           ต้องมีผู้ดูแลระบบเครือข่าย

รูปแบบของDB

-           โครงสร้างแบบลำดับชั้น

-           โครงสร้างDBแบบเครือข่าย

-           โครงสร้างสัมพันธ์ข้อมูล

-           อื่นๆ เช่น ระบบDBแบบกระจาย, ระบบDBเชิงวัตถุ

แผนภาพ  มี  DFD, Context Diagram, ER, Data Dic.

ICT

ความเป็นมา

-           1940 เข้ายุคการแข่งขันเสรี

-           20ปีที่ผ่านมา เข้ายุคการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

-           องค์กรสารสนเทศเพื่อการประมวลผลด้านต่างๆ

-           ยุคทางด่วนสารสนเทศ

-           สังคมอิเล็กทรอนิกส์

-           ปี52 มีคนใช้เน็ตมากกว่า1,600ล้านคน

-           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูล และการสื่อสาร ตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์/ประมวลผลการรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บ การนำไปใช้ใหม่  เทคโนโลยีเหล่านี้ หมายถึง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยHW, SW, Data และระบบการสื่อสารต่างๆ เช่นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูลดาวเทียม หรือเครื่องมือสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย

ระบบICT มาจาก3ส่วน คือ Electronics, Computer, Communications

องค์ประกอบหลัก คือ IT, CT

เทคโนโลยีสารสนเทศIT เป็นการรวมเทคโนโลยีคอมและเทคโนโลยีการสื่อสารโทรเข้าด้วยกัน การใช้คอมในการจัดการDB ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ รวบรวมและจัดเก็บเป็นระบบ และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูงในการรับส่งสารสนเทศ  การนำสารสนเทศมาใช้งานสามารถสร้างโอกาสใหม่ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร

วิวัฒนาการของIT

-           1980  >  Computerส่วนบุคคล, MS-DOS, เครือข่ายท้องถิ่น

-           1990  >  Windows, เคเบิ้ล ใยแก้วแสง, Windows NT, Internet

-           2000  >  ระบบพกพาPDA, OS, Wifi Wireless

สาเหตุที่ทำให้เกิดICT

-           การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจโลก

-           การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ

-           การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร

-           การเกิดขึ้นขององค์กรดิจิตอล

เป้าหมายและภารกิจของICT

-           ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

-           เปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิต การดำเนินธุรกิจ

-           กระบวนทัศน์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมการเรียนรู้(KBS)

-           การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน

หน้าที่ICT   เพิ่มพูนความรู้ เพื่อลดความไม่แน่ใจของผู้ใช้ระบบให้น้อยลงและเพิ่มความสามารถในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ความสำคัญICT 

-           อดีต   ใช้ในการปฏิบัติที่ทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

-           ปัจจุบัน   ใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการบริหารองค์กรและช่วยในการตัดสินใจในแง่มุมต่างๆ

ประโยชน์ของICTต่อหน่วยงานต่างๆ

-           ธุรกิจการบิน

-           ธุรกิจธนาคาร

-           อุตสาหกรรม

-           รัฐวิสาหกิจ

  • สารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)
  • ระบบSAP
  • ระบบลอจิสติกส์Logistic มีองค์ประกอบ คือ ผู้จัดส่งวัตถุดิบ, ฝ่ายจัดหา, การดำเนินงาการผลิต, การจัดส่ง, ผู้จัดส่งวัตถุดิบ
  • CAT

แผนกICT

-           System Design and Development

-           System Support

-           User Support

-           Database System Administration

-           Network System Administration

-           Web Support : Web Master

องค์กรที่นำICTไปใช้  มี Google, Amazon.com, MS Corporation, Apple, eBay Inc.

ICT Master plan ไทย

แผนแม่บท สาระสำคัญเน้นการพัฒนากำลังคนและการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ในแผนแม่บท

-           พัฒนากำลังคนด้านICT ให้สามารถสร้าง ผลิต ใช้ อย่างมีวิจารณญาณ

-           บริหารจัดการICTระดับชาติ

-           พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานITและการสื่อสาร

-           ใช้ITปละการสื่อสารนำมาสนับสนุนการบริหารและการบริการของรัฐ

-           ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมICT เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ

-           การใช้ICTเพื่อสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแบ่งปันอย่างยั่งยืน

 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

มีแนวคิด เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและองค์กรต่างๆ, 

รูปแบบของโกดังหรือคลังเก็บข้อมูลสำหรับบริหารจัดการ

 SDLC  =>  การศึกษาสภาพ > การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการ > การออกแบบฐานข้อมูล > การสร้างตัวต้นแบบ > การติดตั้งฐานข้อมูล > การทดสอบฐานข้อมูล > การใช้ฐานข้อมูล

DBLC  =>  วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ > วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล > สร้างและนำข้อมูลเข้า > ทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูล > นำฐานข้อมูลไปใช้งาน > การบำรุงรักษาและปรับปรุงฐานข้อมูล

DDLC  =>  วางแผนขั้นต้น > ศึกษาสภาพ > สำรวจความต้องการ > การออกแบบเชิงความคิด > การใช้งาน > การประเมินผลและบำรุงรักษา

เครื่องมือ

-           เครื่องมือใช้ในการศึกษาเบื้องต้น  มี การสัมภาษณ์, การใช้แบบสอบถาม, การสังเกต, ทบทวนเอกสารในองค์กร

-           เครื่องมือใช้ในการรวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล มี ER, DFD, Data Dic., Process Description

การบริหารระบบฐานข้อมูล (DBA)

-           กำหนดและจัดระเบียบโครงสร้างฐานข้อมูล

-           พัฒนาขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของDB

-           จัดทำหลักฐานอ้างอิงของระบบDB

-           ดูแลรักษาระบบDBให้ทำงานปกติ

-           ประสานงานกับผู้ใช้สำหรับการนำไปใช้งาน

ฐานข้อมูลออนไลน์

-           การประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ (OLTP) อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ ขนาดและตำแหน่ง, ดัชนีและตำแหน่งที่อยู่, เนื้อที่ว่างและขนาดจัดเก็บ

-           การประมวลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (OLAP) เน้นการค้นคืนข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากDBเพื่อนำมาวิเคราะห์

ผู้ใช้ระบบ – ผู้บริหาร, นักวิจัยตลาด, นักสถิติ และอื่นๆ

คุณลักษณะ ต้องมีระบบจัดคำสั่งสืบค้นข้อมูลทำงานได้เร็วที่สุด, จัดดัชนี จัดกลุ่มข้อมูล และคำนวณตำแน่งที่อยู่ข้อมูล, ประมวลผลคำสั่งค้นแบบขนาน

ความปลอดภัย

-           การรักษาความปลอดภัยของDB – เครื่องเสียในระหว่างการทำงาน, การใช้งานพร้อมกัน

-           วัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัย – รักษาข้อมูลเป็นความลับได้, ความถูกต้องครบถ้วน, พร้อมใช้งานอยู่เสมอ, เพื่อลดความเสี่ยง

-           ข้อคำนึงถึงในการรักษาความปลอดภัย – นโยบายองค์กร, สถานภาพของระบบรักษาความปลอดภัย, การควบคุมและรักษาความปลอดภัยให้กับระบบข่าวสารข้อมูล, การป้องกันระบบDB

การติดตามและควบคุมการใช้งาน

-           การใช้งานร่วมกัน

-           ความสลับซับซ้อนของระบบ

-           กำหนดPKของระบบ

-           การมีจุดอ่อนหลายจุด

-           ไม่สามารถรู้Userที่เข้ามาใช้งาน

 

Outsourcing

posted on 07 Aug 2012 21:24 by ashmore

Outsourcing

การจัดการจากแหล่งภายนอกเป็นการมอบหมายงานที่เฉพาะเจาะจงให้บุคคลที่สาม ที่มีเวลาเพียงพอพร้อมข้อตกลงเรื่องค่าบริการ และคุณภาพ

เช่น งานเกี่ยวกับร้ายอาหาร ความปลอดภัย การประมวลผล ข้อมูลระบบเครือข่าย เงินเดือนพนักงาน โลจิสติกส์

*ถ้างานใดไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สร้างรายได้ หรือสร้างรายได้ สร้างโอกาสและการเติบโตให้กับบริษัทและพนักงาน ไม่สามารถลดค่าใช้จ่าย 20-30 เปอร์เซ็นต์ ใน 2-3 ปี แสดงว่าพร้อมแล้วที่จะใช้การจัดการจากภายนอก

เริ่มจากไหน

1.ทำการวิเคราะห์ว่า Outsource จะทำหน้าที่ใดได้บ้าง และงานใดสามารถจะทำให้ดีกว่าเดิมได้

2.บริษัทอาจกำหนดต้นทุนแต่ละกิจกรรมแล้วประเมินว่า Outsource จะทำได้เร็วกว่าหรือค่าใช้จ่ายต่ำกว่าหรือไม่

3.งานที่ใช้ Outsource ส่วนใหญ่จะๆไม่เป็นงานที่เป็น ศูนย์กำลัง แต่ต้องเป็น งานด้านค่าใช้จ่าย

4.ฝ่ายบริหาร อาจดูความพึงพอใจจากการให้บริการทั้งภายในและภายนอกและค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

ใครจะเป็นผู้ประเมิน

-ใครก็ตามที่รู้เกี่ยวกับงาน

-ถามจากบริษัทจัดการจากแหล่งภายนอก

-บริษัทที่ปรึกษาอีกบริษัทหนึ่งประเมิน

-ท่านประเมินเอง อาจให้ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการทั่วไป

ความเสี่ยงของ Outsource

ไม่เคยใช้ กลยุทธ์ธุรกิจ ความสามารถหลักของธุรกิจ

ใช้อย่างรัดกุม ภาษี ตรวจสอบ กฎหมาย พนักงานด้านไอที

ใช้ภายใต้ระดับการบริการ  Help Desk ศูนย์บริการ ศูนย์ข้อมูล โลจิสติก

ความเสี่ยงต่ำ อำนวยความสะดวก บริการเครือข่ายการดำเนินงาน

รักษาความปลอดภัย บริการ้านอาหารพนักงาน

พนักงานพารท์ทาม เงินเดือน บริหารจัดหาวุสดุหรือวัตถุดิบ

 

 ทรัพยากรระบบไอซีที

Hardware

-Input Unit

-Processing Unit

-Main memory Unit

-Auxiliary Unit

-Output Unit

 

Software

-System Software (OS,compieler,Utility)

-Application Software

 

Data

-Database

-Knowledge bases

คุณสมบัติ Completeness,Reliability,Update,Timely

 

Data Communication System

คุณลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร

รู้ขั้นตอนเกี่ยวกับงานและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

มีทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี

ช่างสังเกต เรียนรู้ไว ความจำดี

ซื่อตรง กล้าพูดในสิ่งที่ถูก

ความคิดสุขุม รอบคอบ มีศิลปะ เทคนิคในการพูดจูงใจ

มีความคิดริเริ่ม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

แยกแยะจัดระเบียบข่าวสารได้

 

People Ware

-End User

-ICT Development Team

-กลุ่มผู้ปฎิบัติงานไอซีที

-กลุ่มผู้ค้าคอมและเน็ตเวิค

-กลุ่มผู้บริหารระบบไอซีที

-ผู้อำนวยการศูนย์ไอซีที

 

Procedure

การจัดการข้อมูล

การจัดการตัวแบบ

การจัดการความรู้

การติดต่อกับผู้ใช้

Favourites

Code Here.